ODPRTO POVABILO K ODDAJI PREDLOGOV ZA DELAVNICE // OPEN INVITATION FOR WORKSHOP PROPOSALS

Rok za oddajo predlogov: 15. september 2020 Deadline: 15 September 2020
S projektom konS vzpostavljamo več ustvarjalnih vozlišč, v katerih bomo izvajali različne oblike neformalnega izobraževanja za otroke, mladostnike in starejše. Glavni namen aktivnosti je spodbujanje otrok in mladih k odkrivanju svojih potencialov in razvijanju sposobnosti, ustvarjalnega mišljenja ter inovativnosti. Osnovna oblika neformalnega izobraževanja so ustvarjalne delavnice, v katerih udeleženke in udeleženci pridobivajo znanje s področja novih tehnologij, kot so biotehnologija, biologija, nosljiva tehnologija, digitalni mediji, zvok, energetika, robotika, alternativni viri energije, procesiranje signalov ipd. Poleg navduševanja, učenja, raziskovanja in prototipiranja so dejavnosti v vozliščih namenjene ustvarjanju skupnosti, v katerih otroci,mladi in odrasli sodelujejo in razvijajo svoje projekte, zato je zaželeno (ni pa nujno), da so teme posameznih delavnic prilagojene različnim starostnim skupinam in/ali različnim stopnjam usposobljenosti.   Vozlišča bomo vzpostavljali skozi celotno trajanje projekta (2019–2022) v Mariboru, Velenju, Novem mestu, Ljubljani in Novi Gorici, kjer delujejo partnerji projekta konS. V času projekta bomo izvedli nekaj več kot 300 delavnic, od katerih bo petina novih, ostale pa bodo ponovitve le-teh.  
Povabila za predloge delavnic se bodo zvrstila do zaključka projekta, v sklopu vsakega povabila bodo predlogi obravnavani glede na vrstni red prispetja.
  // ENG   As a product of project konS, we are creating multiple creative hubs in which we will carry out various forms of informal education for children, adolescents and adults. The main purpose is to encourage children and adolescents to discover their potentials and to develop skills, creative thinking and innovativeness. The main form of informal education we use are creative workshops, in which participants acquire knowledge of new technological fields such as biotechnology, biology, wearable technology, digital media, audio, energetics, robotics, alternative resources, signal processing etc. The activities in the hubs are intended for the participants to gain interest, learn, research and prototype, but they are also intended to create a community in which children, adolescents and adults cooperate and develop their projects. This is why it is welcome (not mandatory) that the themes of individual workshops are adapted to different age groups and/or different levels of competence.   We will be establishing hubs throughout the project (2019–2022) in Maribor, Velenje, Novo mesto, Ljubljana, and Nova Gorica, home to partners of project konS. We plan to carry out more than 300 workshops, a fifth of which will be new and the rest will be their reruns.    The invitation for workshop proposals is open until 15 September 2020. The proposals will be reviewed in their order of arrival.      
Projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Project konS – Platform for Contemporary Investigative Art is a project chosen on the public call for the selection of the operations “Network of Investigative Art and Culture Centres”. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and by the European Regional Development Fund of the European Union.