Skoči na vsebino

Pričakujemo nove delavnice!

Rok za oddajo predlogov: 15. september 2021

Način prijave: workshops@kons-platforma.org

S projektom konS[1] vzpostavljamo več ustvarjalnih vozlišč, v katerih bomo izvajali različne oblike neformalnega izobraževanja za otroke, mladostnike in starejše. Glavni namen aktivnosti je spodbujanje otrok in mladih k odkrivanju svojih potencialov in razvijanju sposobnosti, ustvarjalnega mišljenja ter inovativnosti. Osnovna oblika neformalnega izobraževanja so ustvarjalne delavnice, v katerih udeleženke in udeleženci pridobivajo znanje s področja novih tehnologij, kot so biotehnologija, biologija, nosljiva tehnologija, digitalni mediji, zvok, energetika, robotika, alternativni viri energije, procesiranje signalov ipd. Poleg navduševanja, učenja, raziskovanja in prototipiranja so dejavnosti v vozliščih namenjene ustvarjanju skupnosti, v katerih otroci, mladi in odrasli sodelujejo in razvijajo svoje projekte, zato je zaželeno (ni pa nujno), da so teme posameznih delavnic prilagojene različnim starostnim skupinam in/ali različnim stopnjam usposobljenosti.

Vozlišča bomo vzpostavljali skozi celotno trajanje projekta (2019–2022) v Mariboru, Velenju, Novem mestu, Ljubljani in Novi Gorici, kjer delujejo partnerji projekta konS. V času projekta bomo izvedli nekaj več kot 300 delavnic, od katerih bo petina novih, ostale pa bodo ponovitve le-teh.

Povabila za predloge delavnic se bodo zvrstila do zaključka projekta, v sklopu vsakega povabila bodo predlogi obravnavani glede na vrstni red prispetja.

 

Komu so namenjene delavnice?

Delavnice so namenjene trem glavnim skupinam udeležencev:

 • otrokom od 8. do 13. leta,
 • mladostnikom od 13. do 18. leta,
 • ostali zainteresirani javnosti

 

Kako dolgo naj trajajo delavnice?

Trajanje delavnic je odvisno od njihove zahtevnosti in starosti udeležencev.

Uvajalne delavnice so namenjene spoznavanju posameznih orodij, tehnologij in osnovnih tem in morajo biti prilagojene zmogljivostim posamezne ciljne skupine. Časovno naj ne bodo daljše od 3 ur, lahko pa so različne po zahtevnosti glede na starostno skupino. Razvita oblika delavnice za otroke in mladostnike naj bo prilagojena zmogljivostim starostne skupine in lahko traja največ 3 do 4 ure. Delavnice, namenjene že dobro usposobljenim udeležencem, lahko trajajo tudi več dni, vendar naj bodo sestavljene tako, da posamezen dan predstavlja zaključeno fazo (npr. 1/2 ali 1/3, …) v sestavi celotnega delavniškega procesa.

 

Kakšne delavnice si želimo?

Delavnice za otroke

Delavnice naj se začnejo s predstavitvijo teme, ki jo osvetljujemo z znanstvene, inženirske in umetniške strani. S tem dosežemo, da otroci že v osnovi pristopijo k temi na različne načine, opogumljeni, da si izberejo svoj pristop. Zato pri predlogu dejavnosti pričakujemo opis teme (do 6000 znakov s presledki – 2 strani A4). Delavnico vodi mentor[2] in asistent[3] ali umetnik in mentor. Delavnice naj bodo takšne, da otroke navdušujejo za osnove programiranja, rabo elektronike, mehatronike, zvoka, biotehnologij … Ta orodja otroci spoznavajo z rokami, sproščeno, lahko tudi skozi igro. Namen delavnic ni toliko osvajanje znanja kot pa spodbujanje strasti do učenja in prenašanje znanja. Zato na delavnicah skušamo ugotoviti, kaj posameznike zanima (kakšni so njihovi interesi), in jih spodbujati, da svoja zanimanja odkrivajo, razvijajo ter v njih prepoznajo svoje potenciale.

Za uspešno pripravljeno delavnico velja delavnica z že izvedenim končnim produktom (prototipom, dejavnostjo, izkušnjo, …) in delavniški zvezek (»lab book«), ki udeležencem omogoča samostojno ponoviti delavnico.

Delavnice za mladostnike

Delavnice naj se začnejo s kritično predstavitvijo teme, ki izhaja iz družbene realnosti. Ugotovimo znanstveno področje, iz katerega izhaja tema, ter inženirske rešitve oz. aplikacije, ki so v rabi posameznikov ali skupnosti. Posebno pozornost namenimo umetniškim projektom, ki so tematizirali različne vidike izbrane tematike. Zato pri predlogu dejavnosti pričakujemo opis teme (do 6000 znakov s presledki – 2 strani A4).

Delavnice so namenjene spoznavanju in demistificiranju tehnologij ter kritičnemu mišljenju, s katerim se udeleženci opolnomočijo za kreativno uporabo tehnologij v svojih projektih.

Za uspešno pripravljeno delavnico velja delavnica z vnaprej izvedenim produktom (prototipom, dejavnostjo, izkušnjo,…) in navodila za izdelavo produkta ali dejavnosti v obliki video inštrukcij ali delavniškega zvezka (»lab booka«).

Delavnice za ostalo zainteresirano javnost

Delavnice so praviloma namenjene umetnikom in drugim ustvarjalcem, ki želijo spoznati, se naučiti ali razviti spretnosti za potrebe svojih projektov. Delavnice so lahko namenjene tudi razvoju orodij (open hardware) ali odprtemu programju (open software), potrebnem za izdelovalne laboratorije oz. za skupnosti, ki delujejo v njih. Pri predlogu dejavnosti na delavnici pričakujemo opis teme (do 6000 znakov s presledki – 2 strani A4).

Te delavnice so namenjene prenašanju zelo specifičnih znanj in izkušenj, ki so jih pri svojem delu razvili in uporabili posamezniki ali skupine. Teme so lahko zelo nišne, vendar zanimive za ustvarjalce na področju rabe, tematiziranja in problematiziranja starih in novih tehnologij ali tehnologij, ki še niso polno razvite.

Za primerno pripravljeno delavnico velja delujoč prototip ali dokumentacija predhodno izvedene dejavnosti. Trajanje delavnice je določeno v dogovoru s producentom, ki delavnico organizira. Delavnice lahko po dogovoru trajajo tudi več dni.

Prijava naj vsebuje natančen opis delavnice ter (kjer je to zahtevano) osnutek delovnega zvezka ali video navodil.

 

Razvoj delavnic

V primeru, da predlagana delavnica še ne obstaja, je razvoj delavnice honoriran posebej. Za razvoj delavnic veljajo enaka izhodišča in določila, kot so opisana pri delavnicah za posamezne ciljne skupine.

V primeru, da razvijalec delavnice z udeleženci ne namerava izvajati sam, je dolžan za to usposobiti mentorje, ki jo bodo izvajali v njegovem imenu.

 

Upravičeni stroški delavnic

 • Upravičeni stroški delavnic se določijo v soglasju.
 • Razvoj nove delavnice: do 500 eur (ocena glede na zahtevnost v soglasju s programskim svetom)
 • Materialni stroški posamezne delavnice: do 150 eur
 • Potni stroški: obračun kilometrine po Sloveniji
 • Honorar za izvajalke/ce za posamezno delavnico 200 do 250 eur

 

Priznanje avtorstva – 4.0 mednarodna (CC BY 4.0)

Avtorji delavnic pod sledečimi pogoji dovolijo izvajanje njihovih delavnic drugim izvajalcem:

 • Priznanje avtorstva: Primerno morate navesti avtorja, povezavo do licence in označiti spremembe, če so kakšne nastale. To lahko storite na kakršenkoli razumen način, vendar ne na način, ki bi namigoval na to, da dajalec licence podpira vas ali vašo uporabo dela.
 • Brez dodatnih omejitev: Ne smete uporabiti pravnih določil ali tehničnih ukrepov, ki bi pravno omejili ali onemogočili druge, da bi storili karkoli, kar licenca dovoli.
 • Dovoljeno je:
  Deljenje: kopiranje in razširjanje vsebin v kakršnemkoli mediju in obliki
  Predelovanje: remiksanje, urejanje, predelava in vključevanje vsebine v lastna dela v vse namene, tudi komercialne.
 • Opombe:
  – Ni se vam treba držati licence za elemente vsebine, ki so v javni domeni, ali kjer vašo uporabo dovoljujejo zakonske izjeme in omejitve.
  – Podana niso nobena jamstva. Možno je, da vam licenca ne daje vseh pravic za vam želeno uporabo. na primer, druge pravice, kot osebnostne pravice, pravice zasebnosti, in moralne pravice, lahko omejujejo kako smete uporabiti vsebino.

Vir: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sl
LICENCA ODPRTE STROJNE OPREME CERN, VERZIJA 1.2
https://ohwr.org/project/cernohl/wikis/Documents/CERN-OHL-version-1.2

 

Način prijave

Vloga naj vključuje:

 • ime in priimek, elektronski naslov, številko mobilnega telefona, datum in kraj rojstva, kratka biografija – največ 1 stran A4,
 • predlog delavnice (osnovni koncept, opis izvedbe) – največ 2 strani A4,
 • razčlenitev predvidenih stroškov po postavkah,
 • neobvezna priloga: dodatno gradivo za lažje razumevanje oddanega projekta (skice, sheme, diagrami, povezave itd.) – največ 2 strani A4.

Vso vsebino aplikacije shranite v eno datoteko PDF.
Kandidati lahko oddajo enega ali več predlogov za delavnice na: workshops@kons-platforma.org
Če prijavna datoteka presega 5 MB, jo pošljite prek wetransfer.com.

Kontakt za dodatne informacije: info@kons-platforma.org

 

[1] Projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je namenjen spodbujanju prebojnih umetniških stvaritev in vzpostavitvi produkcijskega okolja, v katerem bo mogoče umetniške ideacije prevajati v priporočila za inovacije boljših, varnejših, bolj trajnostnih in etičnih produktov ter storitev. S spodbujanjem izjemnosti v umetniških delih želimo ustvariti navdihujoče okolje za ustvarjalce prihodnosti med otroki in mladimi ter za odločevalce in zainteresirane strokovnjake, ki sodelujejo pri nastajanju novih tehnoloških aplikacij in družbenih inovacij.

[2] Mentorji so usposobljeni za izvajanje delavnic. Usposobljenost so pridobili na tečaju za mentorje, ki jih izvaja Zavod Kersnikova v okviru usposabljanj za raziskovalno učenje.

[3] Asistent mentorja je udeleženec usposabljanja za mentorje, v primeru asistiranja umetniku, ki izvaja delavnico pa je asistent nekdo, ki je že pridobil certifikat mentorja.