Aktualno

V iskanju novih delavnic

V iskanju novih delavnic

Vzpostavljamo ustvarjalna vozlišča, v katerih izvajamo različne oblike neformalnega izobraževanja za otroke, mladostnike in starejše. Glavni namen aktivnosti je spodbujanje otrok in mladih k odkrivanju svojih potencialov in razvijanju sposobnosti,...

MoneyLab#8

MoneyLab#8

Niz spletnih predavanj, ki smo ga v sodelovanju med Aksiomo, Kinom Šiška in projektom konS zagnali v začetku maja, se nadaljuje še do konca meseca junija. MoneyLab #8 bo v ponedeljek, 8. junija 2020, ob 17. uri pripravil okroglo mizo z naslovom "Stanovati: Hekanje...

MoneyLab#8: Solidarnost je nepokorščina

MoneyLab#8: Solidarnost je nepokorščina

V naslednjem spletnem predavanju 1. junija 2020 bo Tomislav Medak predstavil raziskovalni projekt Pirate Care, ki združuje različne samoorganizirane skrbstvene prakse, ki trenutno nasprotujejo kriminalizaciji solidarnosti in naznanjajo modele za ustvarjanje skupnostne...

Dogodki

Kaj je konS?

Namen projekta konS je vzpostavitev boljših pogojev za vzdrževanje in razvoj sodobne raziskovalne umetnosti v Sloveniji. Dejavnosti v projektu konS se vsebinsko in strukturno dopolnjujejo z ustanovitvijo nove razvojno-raziskovalne in oblikovalsko-inženirske inštitucije (future/solution lab), ki bo omogočala produkcijo vrhunske sodobne raziskovalne umetnosti in prevajanje daljnovidnih umetniških idej in invencij v gospodarstvo ter napredno naravnano družbeno okolje. Cilj projekta je vzpostavitev sistemske povezave med snovalci idej, izumitelji in inženirji za ustvarjanje rešitev za vključujočo družbo ter vzpostavljanje informacijsko-izobraževalnega sistema za različne družbene skupine, ki bodo opolnomočene za kritično rabo novih tehnologij.

Predlog za ustanovitev konS-a izhaja iz pobude, ki smo jo deležniki na področju intermedijske umetnosti uspeli uvrstiti kot cilj v Nacionalni program za kulturo 2013-2017, kjer ukrep omenja izboljšanje infrastrukturnih pogojev za producente intermedijske umetnosti. Projekt v ospredje postavlja zainteresirane zavode, društva in posameznike s področja sodobnih raziskovalnih umetniških praks, ki so enakopravno vključeni v oblikovanje skupnega mehanizma za trajnostno izboljšanje infrastrukturnih pogojev. Priložnost za realizacijo omenjenega cilja je zapisana v prvi prednostni osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (2.1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva) in v Strategiji pametne specializacije 2014-2020.

Izhajajoč iz potreb intermedijske umetnostne produkcije na terenu ugotavljamo, da je potrebno ustvariti pogoje za boljše delo umetnikov, možnost ustvarjanja večjih projektov in vzpostavitev trga, t.j. povezav z gospodarstvom in različnimi skupnostmi, ki v intermedijski produkciji prepoznava potenciale idej za inovacije in razvoj svojih bodočih produktov in storitev.

S tem namenom smo se partnerji s področja sodobne raziskovalne umetnosti – Zavod Kersnikova, Zavod Projekt Atol, Zavod Aksioma, Društvo Ljudmila, Zavod Cona, vsi iz Ljubljane, in Univerza v Novi Gorici – Akademija umetnosti, Mladinski center Velenje, LokalPatriot Novo mesto ter MKC Maribor – povezali v konzorcij, ki bo vzpostavil sodelovalno platformo na diagonali zahodne in vzhodne kohezijske regije Slovenije. konS je zasnovan tako, da se v pridruženo partnerstvo lahko vključijo tudi druge organizacije, ki bodo izkazale interes za aktivno sodelovanje v platformi. Ustanovitveni partnerji smo se odzvali na odprti poziv deležnikom za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije (SPS), ki ga je maja 2015 objavila Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ter s tem ustvarili pogoje za začetek priprav na črpanje sredstev, ki so v Operativnem programu za izvajanje evropske  kohezijske politike.

Jurij Krpan, umetniški vodja Zavoda Kersnikova

»Povezovanje umetnosti in gospodarstva skozi platformo konS bo potekalo na treh ravneh. Prva raven je vzpostavitev mreže vozlišč, ki je izjemno pomembna za ustvarjanje kritične mase in senzibiliziranje ljudi za poslanstvo, ki ga vzpostavljamo skozi kritično ustvarjalnost. Druga
raven je vzpostavljanje laboratorijev za sodobno raziskovalno umetnost, v katerih bomo poskrbeli za optimalne pogoje za umetniško ustvarjanje, kjer umetniki skupaj z znanstveniki in inženirji ustvarjajo prebojne projekte – takšne, ki so v polju umetnosti razumljeni kot prelomni in avantgardni. Tretja raven je vzpostavitev inštituta, ki bo znal te avantgardne ideje prevajati v možne aplikacije, scenarije in produkte, zanimive za gospodarstvo.«

»Vozlišča in laboratoriji, razpršeni po državi, so ključni za to, da se aktivnosti ne bodo odvijale zgolj v velikih mestih, saj bodo krepili izmenjavo vsebin in kadrov. Tovrstne aktivnosti pri številnih partnerjih že potekajo in nekateri dosegajo mednarodno priznane uspehe, s čimer smo v preteklih letih postavili temelje, ki so omogočili projekt konS.«

»V okviru projekta bomo vzpostavili tri umetniške laboratorije. Prvi – Laboratorij za umetno življenje – bo na Kersnikovi, drugi – Laboratorij za procesiranje signalov in zaznavanje na daljavo – bo na Osmozi, tretji – Laboratorij za mehatroniko in robotiko – pa bo lociran v Mariboru, ki ima na območju Slovenije najbolj izjemne akademske programe na tem področju. Vse omenjene bo povezoval Laboratorij za spekulativne inovacije – inštitut, kjer bomo katalizatorji inovacij projekte prevajati v rešitve, ki bodo zanimive za napredna podjetja.«

Dr. Peter Wostner, Sekretar Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

»konS predstavlja svež in celovit pristop k povezovanju umetnosti in gospodarstva. Naslavlja ključen element vseh segmentov gospodastva – stanje duha in vprašanje razvoja inovacijske kulture v Sloveniji. Slednjo ne bomo spreminjali mi, temveč mladi – tisti, ki se še razvijajo. Pomemben dejavnik v naši odločitvi, da podpremo projekt konS, so predstavljale obstoječe prakse in aktivnosti, ki že potekajo pod okriljem sodelujočih organizacij. Prav takšen pristop je namreč ključen! Delovno aktivnega človeka lahko naučimo novih tehnik in znanj, stanje duha pa je izjemno težko spremeniti. konS zato razumemo kot pomemben korak k vzpodbujanju prebojnega razmišljanja in odločnosti k inovacijam. Čeprav se področje, ki ga platforma pokriva, imenuje raziskovalna umetnost, gre za nekaj, kar bi moralo in tudi bo neposredno koristilo gospodarstvu ter dvigu produktivnosti.«

Andreja Lapuh, vodja projektne pisarne Zavoda Kersnikova

»Konzorcij konS sestavlja devet partnerjev: Univerza v Novi Gorici – Akademija umetnosti, Zavod Kersnikova, Zavod Projekt Atol, Zavod Aksioma, Društvo Ljudmila, Zavod Cona, Mladinski center Velenje, LokalPatriot Novo mesto ter MKC Maribor. Prihajamo iz celotne
Slovenije in pokrivamo obe kohezijski regiji, mreža pa bo s svojimi aktivnostmi zaobjela tudi druge kraje, kjer tovrstnih aktivnosti še ni. Po zasnovi je odprte narave, zato si bomo prizadevali za pridružitev novih partnerjev in s programi razvoja zmogljivosti spodbujali nastanek novih akterjev na področju sodobne raziskovalne umetnosti. Že sedaj je v projekt vključenih 57 pridruženih partnerjev, od tega 19 institucij znanja in izobraževanja, 19 podjetij oz. podpornih okolij gospodarskega sektorja, 8 kulturno-umetniških institucij in kar 11 mednarodnih institucij, ob tem pa tudi 38 raziskovalcev ter umetnikov oz. umetniških kolektivov.«

Dr. Peter Purg, Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici

»Idejna zasnova konS-a ni nova, temveč na področju Slovenije že obstaja v obliki različnih posamičnih projektov in iniciativ. Gre za skupek zdaj že uspešnih, potrjenih in izdatno sofinanciranih projektov, ki nadgrajujejo dosedanje rezultate in uspehe že obstoječih različnih partnerstev. Dober primer je MAST – Master Module in Art, Science and Technology, ki je nastal v navezi Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in Zavoda Kersnikova ter referenčnimi mednarodnimi partnerji, s katerim smo na enkratnem eksperimentalnem razpisu Evropske Komisije premagali več kot štirideset konkurenčnih projektov iz vse Evrope. Razvoj magistrskega študija na križiščih umetnosti, znanosti in tehnologije združuje metodologije in prakse, ki tesno prepletajo akademsko sfero s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji. Projekt se navezuje neposredno na konS, ki mu nudi metodološko pa tudi kadrovsko osnovo in poteka na mednarodni ravni – tudi na Portugalskem in v Avstriji – zanj pa se trenutno zanimajo v Turčiji, Nemčiji in drugod.«

»Drug tovrstni primer je projekt DIVA, namenjen razvoju inovacijskega ekosistema, verig vrednosti in podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij. Ta izdatno podprti projekt Interreg izvajamo v sodelovanju s partnerji iz Italije, s katerimi mapiramo ustvarjalne
potenciale in razvijamo inovacijsko vozlišče v Novi Gorici, s tem pa nudimo pomembno osnovo dejavnostim projekta konS. Na območju Goriške želimo tako doseči ključne preboje na področju tehnoloških, komercialnih in socialnih inovacij ter vzpostaviti regijski primer dobre prakse tovrstnega ekosistema. V projekt je povezanih 7 italijanskih in 8 slovenskih partnerjev, med njimi tudi Tehnološki park Ljubljana, Primorski tehnološki park, Gospodarska zbornica Slovenije, novogoriško visokotehnološko podjetje Arctur ter drugi. V okviru projekta razvijamo podlago za učinkovito nastajanje interdisciplinarnih, čezmejnih pilotnih projektov, ki se bodo v
prihodnjih letih lahko pomembno navezovali na rezultate in učinke projekta konS.«

Poslanstvo

Poslanstvo je ustvariti pogoje, v katerih bodo dejavnosti sodobne raziskovalne umetnosti imele dobre in stabilne pogoje za delovanje v ekosistemu deležnikov iz izobraževanja, znanosti, podjetništva in industrije, ki ga prepoznavajo in podpirajo državne in mednarodne politike. To poslanstvo bodo deležniki konS-a dosegali na naslednje načine:

 

  • vzpostaviti sistemske povezave, ki bodo omogočale prepoznavanje in vključevanje sodobne raziskovalne umetnosti kot ključnega deležnika v družbenih procesih, ki ustvarjajo boljši jutri;
  • vzpostaviti pogoje dela, ki bodo omogočali vzdržno delovanje na področju sodobne raziskovalne umetnosti in razvoj projektov večjega merila;
  • vzpostaviti mehanizme za medresorsko povezovanje politik, ki vključujejo sodobno raziskovalno umetnost v svoje osnovne dejavnosti;
  • ustanovitev razvojno-raziskovalne in inženirsko-oblikovalske platforme, ki bo na trgu ustvarjala pogoje za trajnostno sofinanciranje umetnostne dejavnosti;
  • vzpostavitev mehanizmov, ki bodo omogočali gospodarstvu in drugim družbenim dejavnostim dostop do vizionarskih tehnoloških in družbenih inovacij;
  • ustanovitev institucije za transverzalne izobraževalne dejavnosti na področju, na katerem se povezujejo sodobne  raziskovalne umetnosti, znanost in tehnologije na vseh ravneh izobraževanja;
  • povezovanje v pomembne evropske in mednarodne mreže ter priprava iniciativ za oblikovanje politik na področju sodobne raziskovalne umetnosti v sodobni družbi.

VZPOREDNI PROJEKTI / AKTIVNOSTI, VEZANE NA KONS

S+T+ARTS – Science + Technology ARTS – Inovacije na presečišču znanosti, tehnologije in umetnosti

STARTS je evropska iniciativa, ki izhaja iz prepričanja, da so sodelovanja med umetniki, raziskovalci in inženirji inspirativna in prebojna, poleg tega pa omogočajo bolj inkluzivne in trajnostne inovacije. STARTS spodbuja razmišljanje izven okvirov in gradi mostove med znanostjo, tehnologijo in umetnostjo.

PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

Na povabilo Zavoda za šolstvo RS smo v lanskem letu pristopili k partnerstvu v projektu »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« (krajše »Podjetnost v gimnazijah« ali »Podvig«). Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti* in njenih 15-tih podkompetenc pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje ter sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

MAST – Master Module in Art, Science and Technology

V okviru eksperimentalnega razpisa »Modules for master degrees in art and science« je Evropska komisija podprla razvoj magistrskega modula na križiščih umetnosti, znanosti in tehnologije ter združuje metodologije in prakse, ki tesno prepletajo akademsko sfero s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji.

DIVA – Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti

Osnovna namera projekta DIVA je izboljšati čezmejno sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi inovacijskimi platformami, izobraževalnimi ustanovami, ter malimi in srednje velikimi podjetji, pri te pa posebno pozornost nameniti razvoju in implementaciji metodologij, ki naj omogočajo pretok vizionarskih idej v tehnološke, komercialne in socialne inovacije.

Projekt konS - Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Project konS – Platform for Contemporary Investigative Art is a project chosen on the public call for the selection of the operations “Network of Investigative Art and Culture Centres”. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and by the European Regional Development Fund of the European Union.